Η νομοθεσία για τα αυθαίρετα άλλαξε. Ενημερωθείτε για το νέο νόμο – Ν. 4495/2017 !

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία νομιμοποίησης όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση, δηλαδή ρύθμιση από την κατεδάφιση,  για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178/2013.

Όπως ήδη ισχύει από 21 Σεπτεμβρίου 2011 και επαναλαμβάνεται στο νέο νόμο αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (Νόμος 4178/13) απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης όπως ορίζεται στα άρθρα 5 παρ.2 και 22 παρ. 3 του νόμου 1577/1985 (Ά 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρία.

Ποια ακίνητα εξαιρούνται ;

Εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:

 • Που υφίστανται προ της 30/11/1955.
 • Που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το Νόμο 720/1977.
 • Που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το Νόμο 1337/1983 ή το Νόμο 1512/1985.
 • Που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 20 και 21 του Νόμου 1337/1983 (Ά33), χωρίς όμως να έχει υπορραφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση.
 • Που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3399/2005.
 • Που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με το Νόμο 3775/2009 ή το Νόμο 3843/2010 (Νόμος Μπιρμπίλη) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.
 • Που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% στου συνολικού πόσου προστίμου ή  του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται,  σύμφωνα με το Νόμο 4178/13 και το Νόμο 4014/2011 (Νόμος Παπακωνσταντίνου).

Δεν υπάγονται στο Νόμο 4178/13 και έτσι δεν μπορούν να ρυθμιστούν αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται:

 • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού.
  • Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει γίνει η αναγκαστική απαλλοτρίωση επί ακινήτων και υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών.
 • Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου, της παρ. 58 άρθρου 2, του Νόμου 4067/2012 (Ά79)
 • Εντός στοάς, η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαιρεσίας.
 • Σε δημόσιο κτήμα.
 • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
 • Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών, εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους. (Υπάρχουν και εξαιρέσεις)
 • Στη ζώνη παραλίας. (Υπάρχουν και εξαιρέσεις)
 • Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό. (Υπάρχουν και εξαιρέσεις)
 • Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.(Υπάρχουν και εξαιρέσεις)
 • Σε αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α και σε αρχαιολογικό χώρο εκτός ζώνης Α. (Υπάρχουν και εξαιρέσεις)
 • Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα της πόλης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος.
 • Σε ρέμα ή κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περιπτώσεις 10 και 12 παρ. 8α του Ν.3937/2011 (Ά60) ή προστατευμένη περιοχή του άρθρου 19 του Ν.1650/1986 (Ά160).
 • Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο.
 • Σε επικίνδυνο ετοιμόρροπο κτίριο, το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης.
 • Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου (που έχει την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης) υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής. (Υπάρχουν και εξαιρέσεις)
 • Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, Cialis εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150KW.

Διαδικασία Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαίρετων Ν.4178/13

 • Ο πολίτης απευθύνεται σε Τεχνικό Γραφείο ή Μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία και συλλέγει όλα εκείνα τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4178/13 και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

 • Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν και μοναδικό αριθμό για το αυθαίρετο, εντολή πληρωμής για το παράβολο της ρύθμισης, καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο πολίτης

 • Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε Τραπεζικό Ίδρυμα της επιλογής του ή μέσω Web Banking (Ηλεκτρονικά). Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης στο Ν.4178/13. Στον πολίτη δίνεται ένας κωδικός, που του επιτρέπει την ενημέρωσή του για τις δόσεις και το υπόλοιπο οφειλής του, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας

 • Συντάσσονται τα απαιτούμενα σχεδία και συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία, βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός του Τελικού Προστίμου και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα

 • Όταν ο μηχανικός εισάγει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα και διαπιστωθεί πληρότητα αυτών, εκδίδεται αυτόματα «Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου». Η Βεβαίωση είναι απαραίτητη για την μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης  του Νόμου 4178/13

Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαιρεσία, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής κατά το παράρτημα Α του Ν.4178/13 και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4178/13 συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Αίτηση

Σε κάθε οικόπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στον νόμο 4178/13, μπορεί, μετά από απόφαση του ιδιοκτήτη , είτε να γίνει μια αίτηση για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, είτε να γίνουν περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Ά75) του αιτούντος, θεωρημένη για την γνησιότητα της υπογραφής.

 • Στην Υπεύθυνη Δήλωση περιλαμβάνονται:

1)      Τα ατομικά στοιχεία του.

2)      Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του.

3)      Η Δ.Ο.Υ. φορολογίας του.

4)      Ο Αριθμός και το Έτος της οικοδομικής άδειας που υπάρχει.

5)      Το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής.

6)      Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό, όπως ορίζει το άρθρο 8.

7)      Εάν πρόκειται για Κύρια και Μοναδική κατοικία.

8)      Η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Νόμου 4178/13.

Έντυπο Ε9

Το τελευταίο έντυπο Ε9, στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί αυτού οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Τεχνική έκθεση

Τεχνική έκθεση του μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης, μόνο ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ η παρ. 75 του άρθρου 2 του Νόμου 4067/2012 (Ά79).

Παράβολο

Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος, στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:

I.       500 για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για Κύρια και Μοναδική Κατοικία μέχρι 100 τ.μ.

II.       1.000 για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για Κύρια και Μοναδική Κατοικία άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.

III.       2.000 για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.

IV.       4.000 € για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

V.       8.000 € για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ

VI.       10.000 € για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.

Αρχιτεκτονικά Σχέδια

Το Αρχιτεκτονικό – Οικοδομικό Σχέδιο έχει ως αντικείμενο το λειτουργικό και αισθητικό σχεδιασμό των κτιρίων και των λεπτομεριών τους. Τα αρχιτεκτονικό – οικοδομικό σχέδια αποτελούν τη βάση για την ανέγερση ενός κτιρίου. Πολλές φορές ονομάζονται Γενικά κατασκευαστικά σχέδια, γιατί είναι το μέσο επικοινωνίας όλων όσων ασχολούνται με κατασκευή της οικοδομής.

Τα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να είναι:

 • γραμμικά σχεδιασμένα, με απόλυτη σαφήνεια,
 • με εμφανή διαχωρισμό των γραμμών προβολής από τις γραμμές τομής,
 • με πλήρη διαστασιολόγηση παράλληλη προς το κτίσμα, – με ενδείξεις των υλικών,
 • με απαραίτητες κατασκευαστικές επεξηγήσεις,
 • με συμβολισμούς των χαρακτηριστικών σημείων.

Πηγή: Ψηφιακό Σχολείο

Δημόσια έγραφα/αεροφωτογραφίες

Δημόσια έγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.

Στατικός έλεγχος

Στατικός έλεγχος των αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων

Ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο

Τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο, του πίνακα γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των κατοικιών. Η τεχνική έκθεση δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.

Παράβολο

Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος, στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:

I.       500 για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για Κύρια και Μοναδική Κατοικία μέχρι 100 τ.μ.

II.       1.000 για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για Κύρια και Μοναδική Κατοικία άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.

III.       2.000 για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.

IV.       4.000 € για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

V.       8.000 € για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ

VI.       10.000 € για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ.

Το ως άνω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Έντυπο υπολογισμού

Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 και στο Παράρτημα Ά του παρόντος.

KATHGORIES AYTHAIRETWN

Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ.2 του άρθρου 7, Ν.4178/13, και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης (αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9/6/1975), με καταβολή παραβόλου, ποσού 500 ευρώ, και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Στην περίπτωση που έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

Δικαιολογητικά

 1.     Αίτηση
 2.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 3.     Την τελευταία δήλωση Ε9
 4.     Σχεδία κατόψεων
 5.     Δημόσια έγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της          χρήσης.
 6.     Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
 7.     Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1/1/1983. Υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 4178/13 και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις , οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983, με τη καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού πρόστιμου, κατά της διατάξεις του παρόντος.

Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, της παρούσας κατηγορίας, στην περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα του Έτους 1983.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 3. Την τελευταία δήλωση Ε9
 4. Σχεδία κατόψεων
 5. Δημόσια έγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.
 6. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
 7. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
 8. Έντυπο υπολογισμού του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Υπάγονται  στο Νόμο 4178/13 και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:

 • Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο, όπως φούρνοι, διακοσμητική κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
 • Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%.
 • Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις Όψεις.
 • Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών, που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειας τους, έως και 10%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και ανοικτοί εξώστες, που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της Πόλης και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.
 • Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως και 2 μέτρα.
 • Κατασκευή Πέργκολας κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του Νόμου 4067/2012 (Ά79).

Δικαιολογητικά

 1.  Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 3. Την τελευταία δήλωση Ε9
 4. Φωτογραφίες της κατασκευής
 5. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
 1. Υπάγονται στο Νόμο 4178/13 και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων, κατά τις διατάξεις του παρόντος μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης:
 1. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη της δόμησης και κάλυψης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μεγέθους του ύψους, που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, που έχουν υπαχθεί στους Νόμους 3775/2009 (Ά122), 3843/2010 (Ά62) και 4014/2011 (Ά209). Οι ανωτέρω αυθαιρεσίες εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 (Ά62).
  1. 1. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά της διατάξεις των Νόμων 3775/2009 (Ά122), 3843/2010 (Ά62) και 4014/2011 (Ά209) εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 (Ά62).
 2. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 3. Την τελευταία δήλωση Ε9
 4. Σχεδία
 5. Δημόσια έγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.
 6. Δελτίο δομικής τρωτότητας και Μελέτη στατικής επάρκειας (όπου απαιτείται)
 7. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
 8. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
 9. Τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο
 10. Έντυπο υπολογισμού του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
 1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1,2,3 και 4.
 2. Για τις  αυθαίρετες κατασκευές ή τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, της κατηγορίας 5, αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για τριάντα (30) χρόνια (σύμφωνα με το άρθρο 8),  μετά την υπαγωγή στο ν.4178/13, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i.          Μετά το πέρας της καταλυτικής ημερομηνίας του παρόντος νόμου και την καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών, με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιλέγονται οι περιοχές που απαιτείται πολεοδομικός σχεδιασμός, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση ως άνω πολεοδομικός σχεδιασμός, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) Ετών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

ii.          Για κάθε υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία 5, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας επτά (7) Ετών, από την δημοσίευση του παρόντος, έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων από τον ελεγκτή δόμησης των άρθρων 10 έως 15 του Ν.4030/2011 (Ά249), μετά από την υποβολή αίτησης στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. από τον ενδιαφερόμενο. Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. εκδίδει πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου κατά το πόρισμα. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

iii.          Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) Ετών, από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ανταλλάσσεται, εφόσον απαιτηθεί ή εξαγοράζεται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος, συντελεστής δόμησης ίσος με την υπέρβαση δόμησης, που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την σχετική κατηγορία.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 3. Την τελευταία δήλωση Ε9
 4. Σχεδία
 5. Δημόσια έγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.
 6. Δελτίο δομικής τρωτότητας και Μελέτη στατικής επάρκειας (όπου απαιτείται)
 7. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
 8. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
 9. Τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο
 10. Έντυπο υπολογισμού του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου

Προθεσμίες πληρωμών – Εκπτώσεων – προσαυξήσεων

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ.2 του άρθρου 7, Ν.4178/13, και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης (αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9/6/1975), με καταβολή παραβόλου, ποσού 500 ευρώ, και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Στην περίπτωση που έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

Δικαιολογητικά

 1.     Αίτηση
 2.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 3.     Την τελευταία δήλωση Ε9
 4.     Σχεδία κατόψεων
 5.     Δημόσια έγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της          χρήσης.
 6.     Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
 7.     Τεχνική Έκθεση Μηχανικού

Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου, εξοφλείται το συνολικό ποσό του Ενιαίου Ειδικού Πρόστιμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου, το ανεξόφλητο ποσό του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μηνά καθυστέρησης.

Μέχρι και την τελευταία ημέρα των ως άνω προθεσμιών καταβολής κάθε εξαμήνου, επιτρέπεται η αλλαγή του τρόπου εξόφλησης. Μετά την παρέλευση των άνω προθεσμιών καταβολής επιτρέπεται μόνο η μετάβαση σε μηνιαίες  ή εξαμηνιαίες δόσεις, με απώλεια της έκπτωσης.

Μετά την παρέλευση 10 ημερών από τις προθεσμίες λήξης, επιβάλλονται στα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα ποσά των εδικών προστίμων, οι προσαυξήσεις που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 21 του Ν.4178/13.

Οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται από την καθυστέρηση καταβολής πληρωμών, δεν μεταβάλλονται από τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου ή την αλλαγή του τρόπου εξόφλησης.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας ένα άμεσο μήνυμα παρακάτω μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο